دولت قرین

ولی اله قرقانی

زاده روستای دولت قرین
از طایقه قرقانلو ایل بزرگ قشقایی
بزرگ شده و تحصیلات تا پایان مقطع متوسطه در شهرضا
دانش آموخته کارشناسی رشته زبان ژاپنی دانشگاه تهران- کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا وسیما و پیام نور تهران غرب