یادواره 175 دردانۀ دست بسته در بخش وردشت برگزار شد