پای صحبت کارآفرین موفق وردشتی/ ما می‌توانیم بهترین باشیم اگر خودمان بخواهیم