عطر آسمانی و معنوی شهدای غواص فضای وردشت را متبرک کرد