سميرمي ها بازهم نماينده جديد انتخاب كردند / دكتر سليمي نماينده شد