دونده وردشتی مدال برنز دو 10000 متر آسیا را هم کسب کرد