حضور مهران سرافراز در اردوی تیم ملی دو و میدانی ناشنوایان