امکان پرداخت اینترنتی مبلغ حق بیمه روستاییان و عشایر فراهم شد