اسامي نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش وردشت اعلام شد