معلم شهيد كرم استواري

نام پدر: 
حاجيخان
نام مادر: 
گل عنبر
تاریخ تولد: 
یکشنبه, 1338/06/15
تاریخ شهادت: 
سه شنبه, 1360/09/09
شهر محل شهادت: 
بستان
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
علی آباد دهکرد