شهید محمدحسن نادري

نام پدر: 
احمد
نام مادر: 
جان افروز
تاریخ تولد: 
دوشنبه, 1337/04/01
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1363/10/26
شهر محل شهادت: 
پاسگاه زید
محل قبر شهید: 
فتح آباد