شهید باباجان نادري

نام پدر: 
کولی
نام مادر: 
شکایت
تاریخ تولد: 
سه شنبه, 1342/05/29
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1361/02/18
شهر محل شهادت: 
دارخوین
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
منطقه عملیاتی: 
دارخوین
محل قبر شهید: 
فتح آباد