شهید اسماعیل جهانگیری جانبازلو

نام پدر: 
نجفقلی
نام مادر: 
رخساره
تاریخ تولد: 
پنجشنبه, 1334/01/07
تاریخ شهادت: 
پنجشنبه, 1360/07/24
شهر محل شهادت: 
کزن
نام عملیات: 
درگيري با ضد انقلاب
محل قبر شهید: 
دیزجان