شهید ارژنگ نادري

نام پدر: 
فضل الله
نام مادر: 
سيمين عذرا
تاریخ تولد: 
دوشنبه, 1341/06/26
تاریخ شهادت: 
دوشنبه, 1360/12/01
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
منطقه عملیاتی: 
چزابه
محل قبر شهید: 
فتح آباد