شهيد هادي سهرابي

نام پدر: 
حمزه
نام مادر: 
بلقيس
تاریخ تولد: 
شنبه, 1335/02/05
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1361/11/18
شهر محل شهادت: 
شیب میسان عراق
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
ورق