شهيد نجاتعلي رامين نيا

نام پدر: 
آزاد
نام مادر: 
سودابه
تاریخ تولد: 
دوشنبه, 1320/01/01
تاریخ شهادت: 
شنبه, 1363/12/24
شهر محل شهادت: 
شرق دجله
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش خمپاره
محل قبر شهید: 
ورق