شهيد مهراب خدك

نام پدر: 
عزت الله
نام مادر: 
قمر
تاریخ تولد: 
پنجشنبه, 1339/04/16
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1367/04/22
شهر محل شهادت: 
سومار
نحوه شهادت: 
سوختگی
محل قبر شهید: 
شهرضا