شهيد منوچهر شقاقي پور

نام پدر: 
حيدر
نام مادر: 
گلابتون
تاریخ تولد: 
سه شنبه, 1333/12/15
تاریخ شهادت: 
جمعه, 1361/01/09
شهر محل شهادت: 
جاده شوش - دزفول
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
مهرگرد