شهيد مراد نگهداري

نام پدر: 
ذوالفقار
نام مادر: 
صفيه
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, 1343/05/01
تاریخ شهادت: 
شنبه, 1367/05/02
شهر محل شهادت: 
کوشک مسجدسلیمان
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
فتح آباد