شهيد محمد ندرلوئی

نام پدر: 
محمود
نام مادر: 
صراحی
تاریخ تولد: 
یکشنبه, 1345/06/20
تاریخ شهادت: 
جمعه, 1365/10/04
شهر محل شهادت: 
ام الرصاص عراق
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
فتح آباد