شهيد كورش ايماني

نام پدر: 
مسيح
نام مادر: 
نوش آفرين
تاریخ تولد: 
یکشنبه, 1341/04/23
تاریخ شهادت: 
جمعه, 1365/10/04
شهر محل شهادت: 
ام الرصاص عراق
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
مهدی آباد آغداش