شهيد كرم الله بهرامي

نام پدر: 
عبدعلی
نام مادر: 
پري
تاریخ تولد: 
سه شنبه, 1339/03/17
تاریخ شهادت: 
جمعه, 1365/11/15
شهر محل شهادت: 
آبادان
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
چشمه سرد