شهيد قربان احمدي

نام پدر: 
زالی
نام مادر: 
مروت
تاریخ تولد: 
شنبه, 1346/10/01
تاریخ شهادت: 
شنبه, 1366/06/14
شهر محل شهادت: 
فاو
نحوه شهادت: 
تصادف
محل قبر شهید: 
نرمه