شهيد فتح الله قرقاني

نام پدر: 
آقاشير
نام مادر: 
حوانسا
تاریخ تولد: 
جمعه, 1341/10/06
تاریخ شهادت: 
پنجشنبه, 1361/11/26
شهر محل شهادت: 
بوکان
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
قره قاچ