شهيد غلامرضا قره‌ قاني

نام پدر: 
سیاه
نام مادر: 
همايل
تاریخ تولد: 
پنجشنبه, 1340/12/15
تاریخ شهادت: 
پنجشنبه, 1365/12/12
شهر محل شهادت: 
آبادان
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
دولت قرین