شهيد غلامرضا شهبازي

نام پدر: 
حسینعلی
نام مادر: 
فرنگيس
تاریخ تولد: 
شنبه, 1344/12/19
تاریخ شهادت: 
شنبه, 1365/05/18
شهر محل شهادت: 
پاوه
نحوه شهادت: 
غرق شدن در آب
محل قبر شهید: 
علی آباد دهکرد