شهيد غريبعلي حمزوي

نام پدر: 
آزاد
نام مادر: 
سودابه
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, 1336/07/04
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1365/11/13
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
ورق