شهيد علي اكبر حمزوي

نام پدر: 
برزو
نام مادر: 
سکينه
تاریخ تولد: 
جمعه, 1349/06/20
تاریخ شهادت: 
جمعه, 1364/11/23
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
منطقه عملیاتی: 
اروند رود
محل قبر شهید: 
شهرضا