شهيد عبدالرضا هاشمي شبانکاره

نام پدر: 
اردشیر
نام مادر: 
طوارخانم
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, 1344/06/03
تاریخ شهادت: 
سه شنبه, 1361/02/17
شهر محل شهادت: 
خرمشهر
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش خمپاره
محل قبر شهید: 
مهرگرد