شهيد عبدالرضا عليزاده

نام پدر: 
رمضان
نام مادر: 
نسپر
تاریخ تولد: 
سه شنبه, 1345/05/04
تاریخ شهادت: 
پنجشنبه, 1365/05/09
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
منطقه عملیاتی: 
جزیره مجنون
محل قبر شهید: 
سبز آباد