شهيد عبدالرسول قرقاني پور

نام پدر: 
محمدعلی
نام مادر: 
ماه سلطان
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, 1339/08/05
تاریخ شهادت: 
پنجشنبه, 1365/12/12
شهر محل شهادت: 
آبادان
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
دولت قرین