شهيد عبدالحسين صادقپور

نام پدر: 
خسرو
نام مادر: 
گل زمين
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, 1344/01/01
تاریخ شهادت: 
جمعه, 1365/06/21
شهر محل شهادت: 
قلاویزان
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
شهرضا