شهيد شاهين محمدزاده

نام پدر: 
محمدحسين
نام مادر: 
شاه سلطان
تاریخ تولد: 
دوشنبه, 1331/01/08
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1366/12/24
شهر محل شهادت: 
حلبچه
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
علی آباد دهکرد