شهيد شاهرخ سهرابي

نام پدر: 
خان احمد
نام مادر: 
ايران دخت
تاریخ تولد: 
یکشنبه, 1350/03/01
تاریخ شهادت: 
سه شنبه, 1365/03/12
شهر محل شهادت: 
فاو
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش خمپاره
محل قبر شهید: 
ورق