شهيد سيد قاسم موسوي

نام پدر: 
سیدحبیب
نام مادر: 
منظر
تاریخ تولد: 
پنجشنبه, 1347/06/29
تاریخ شهادت: 
پنجشنبه, 1364/11/22
شهر محل شهادت: 
فاو
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
سادات آباد