شهيد داراب آهنكوب

نام پدر: 
حيدرعلي
نام مادر: 
جهان تاب
تاریخ تولد: 
شنبه, 1343/03/16
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1365/01/09
شهر محل شهادت: 
مریوان
نحوه شهادت: 
اصابت گلوله
محل قبر شهید: 
مهرگرد