شهيد خاني ايماني

نام پدر: 
بهرام
نام مادر: 
لطافت
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, 1349/12/03
تاریخ شهادت: 
پنجشنبه, 1366/12/25
شهر محل شهادت: 
حلبچه
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
مهدی آباد آغداش