شهيد حسينعلي نادريان

نام پدر: 
عسگر
نام مادر: 
سروگل
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, 1347/08/02
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1365/12/11
شهر محل شهادت: 
نهر جاسم
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
دولت قرین