شهيد بختيار حاجت خواه‌

نام پدر: 
نصیر
نام مادر: 
سروگل
تاریخ تولد: 
چهارشنبه, 1342/09/05
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1366/04/16
شهر محل شهادت: 
ماووت عراق
نحوه شهادت: 
اصابت گلوله
محل قبر شهید: 
تنگ آهن