شهيد امان الله رستمي

نام پدر: 
اردشیر
نام مادر: 
جواهر
تاریخ تولد: 
پنجشنبه, 1343/01/03
تاریخ شهادت: 
یکشنبه, 1361/01/04
شهر محل شهادت: 
رقابیه شوش
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
ده نسا