شهيد اكبر قبادپور

نام پدر: 
صفدر
نام مادر: 
زليخا
تاریخ تولد: 
یکشنبه, 1343/06/23
تاریخ شهادت: 
پنجشنبه, 1363/07/14
شهر محل شهادت: 
آبادان
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
نرمه