شهيد اسفنديار شاهمندي هونجانی

نام پدر: 
يدالله
نام مادر: 
پروين دخت
تاریخ تولد: 
جمعه, 1343/07/05
تاریخ شهادت: 
سه شنبه, 1362/12/07
شهر محل شهادت: 
جزیره مجنون
نحوه شهادت: 
اصابت گلوله
محل قبر شهید: 
مهرگرد