شهيد اروجعلي قرقاني پور

نام پدر: 
فریبرز
نام مادر: 
حميده
تاریخ تولد: 
پنجشنبه, 1344/12/10
تاریخ شهادت: 
چهارشنبه, 1361/09/02
شهر محل شهادت: 
موسیان ایلام
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
دولت قرین