شهيد اردوان نادري

نام پدر: 
فضل الله
نام مادر: 
سيمين عذرا
تاریخ تولد: 
یکشنبه, 1346/11/20
تاریخ شهادت: 
شنبه, 1365/04/13
شهر محل شهادت: 
جزیره مجنون
نحوه شهادت: 
اصابت ترکش
محل قبر شهید: 
فتح آباد