شهيد ابراهيم قرمزي

شهر محل شهادت: 
شیراز
نحوه شهادت: 
آتش سوزی
منطقه عملیاتی: 
شرکت صدر وزارت دفاع