یاد رزمندگان

عکس اصلی: 
یاد رزمندگان وردشتی
تصاویر بیشتر: 
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
اعزام به جبهه در فتح آباد
یاد رزمندگان وردشتی
شهید اشتری و چند نفر از دوستانش
سردار بی نشان مسیح الله نادری
یاد رزمندگان وردشتی
یاد رزمندگان وردشتی
تشییع جنازه یکی از شهدا در سمیرم
اعزام به جبهه
رزمندگان
رزمندگان
رزمندگان