گزارش تصويري راهپيمايي روز قدس سال 1394

عکس اصلی: 
روز جهاني قدس در بخش وردشت
تصاویر بیشتر: 
راهپيمايي روز جهاني قدس در بخش وردشت
راهپيمايي روز جهاني قدس در بخش وردشت
راهپيمايي روز جهاني قدس در بخش وردشت
راهپيمايي روز جهاني قدس در بخش وردشت
راهپيمايي روز جهاني قدس در بخش وردشت
راهپيمايي روز جهاني قدس در بخش وردشت
راهپيمايي روز جهاني قدس در بخش وردشت