همایش آشنایی با ویروس HIV و بیماری ایدز در وردشت

عکس اصلی: 
همایش آشنایی با ویروس HIV و بیماری ایدز در وردشت
تصاویر بیشتر: 
همایش آشنایی با ویروس HIV و بیماری ایدز در وردشت
همایش آشنایی با ویروس HIV و بیماری ایدز در وردشت
همایش آشنایی با ویروس HIV و بیماری ایدز در وردشت
همایش آشنایی با ویروس HIV و بیماری ایدز در وردشت
همایش آشنایی با ویروس HIV و بیماری ایدز در وردشت
همایش آشنایی با ویروس HIV و بیماری ایدز در وردشت
انجام آزمایش HIV در وردشت
انجام آزمایش HIV در وردشت
همایش آشنایی با ویروس HIV و بیماری ایدز در وردشت