اسب دره شوری

عکس اصلی: 
سالار زیباترین اسب ایران
تصاویر بیشتر: 
سالار زیباترین اسب ایران
شرکت چاپار سمیرم
سالار زیباترین اسب ایران
سالار زیباترین اسب ایران
سالار زیباترین اسب ایران