کتابخانه عمومی فتح آباد به نام استاد محمد بهمن بیگی مزین گردید